Click for English

srasir º¡y ilªk

Vpegãh pÁit

Vpegãehr isÁaÇ» Ÿnbar Veg Vpin ibiBÊ BarSaenr iPcaerr paàTkY§il Bal ker lQY kr›n|  …'jenY Show Features ŸdKun|  Ÿpãagãaem TakakalIn smy ŸHlp Ÿmnu ŸTekw Show Features window ŸdKet paern| 

Vpin ca†el pãePSnal …ihSn haˆnelah ker prIQa kret paern|  ŸseQeº AnY Ÿkan …ihSn Takel ta uninstall krar per pãePSnal …ihSn install kr›n|  Ÿmnu ŸTek sb§il iPcar w FuYls bYbHar w prIQa ker ŸdKun|

…rpr ik ik iPcar Vpin bYbHar kret can ta ióùr kr›n|  tarpr ióùr kr›n ŸkaniF Vpnar pãeyajn| 

Vpin Zid Ÿknar jnY pãó¼t Taekn …b„ …† muHUeàt Anla†n Taekn teb Purchase ile« i£k kr›n| 

Vpin Zid †itmeDY Ÿkan Vpegãh iken Taekn teb Vpnar Product S/N iF idey User Information sÚpUàN kr›n; taHel Vpin Product ID paebn|  Vpnar Product S/N w Product ID Vmaedrek pafaenar saeT saeT Vmra Vpnar kipr mailkana ŸBirPa† ker Vpnaek ŸrijeöäSn pafab| 

 

 

 

pâòar ìr›et

 

 

 

 

Home ^  sa†F mYap ^  Ÿkn ba„la ^  AYakesÆF puió»ka ^  FAQ ^  Tour