Click for English

º¡y ilªk

ibº¡eya¹r Ÿsba

bàNsPF AYakesÆF (Vegr nam: bàNsPF ba„la2000) Ÿpãagãaemr Ÿrijöaàh bYbHarI iHeseb Vpin bàNsPF pirbaerr sdsY Hebn|  bYbHar s„º¡aÇ» Vpnar ŸZekan pãSÈ Vmra AgãaiDkar iBi¹et ibebcna krb|  sPFwyYaerr ŸZekan BibxYt VpehF sÚpeàk Vpin Vmaedr kaC ŸTek Vgam janebn …b„ Ÿs§il Vpin ibnamUelYw Ÿpet paern| 

Vmaedrek ŸZagaeZaegr smy Vpnar kipr isiryal nÜr (Product S/N, Product ID ny), Vpnar nam w ŸFilePan nÜr (Zid †ˆ…s…-r bYbHarkarI Hn) …b„ Ÿkan smy Vpin Vmaedr ŸPan kl Ÿpet can ta jainey …kiF †-Ÿm†l ba ŸPan Ÿmesj raKun|  sÐaeH pãitidn †ˆ…s pYaisiPk smy skal 9F ŸTek rat 9Fa pàZÇ» Vmra Vpnar Ÿsbay ineyaijt| 

ŸPan w †-Ÿm†l ŸZagaeZag:
1-503-422-7469 (†ˆ…s…)
(02) 956-2454 (zaka)
0171 201 7866 (zaka Ÿmaba†l)

support@bornosoft.com

 

 

 

Home ^  sa†F mYap ^  Ÿkn ba„la ^  AYakesÆF puió»ka ^  FAQ ^  Tour